BESPLATNA DOSTAVA NA PORUDŽBINE PREKO 3990 RSD

Poručite telefonom: +381 114252131 (Radno vreme 10:00-18:00)
media

Funky Buddha NAGRADNA IGRA

  • Jun 28, 2018
  • Comments: 0

U periodu od 10.7. do 8.8.2018. u našoj radnji u BIG Fashion TC biće u toku Funky Buddha NAGRADNA IGRA sa glavnom nagradom u robi u vrednosti od 50.000,00 dinara. U daljem tekstu pročitajte sve informacije vezano za pravila i učešće. 


Na osnovu odredbi čl. 115 Zakona o igrama na sreću („Sl. glasnik RS“88/2011, 93/2012), Pravilnika o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću („Sl. glasnik RS“br. 129/04), i Odluke o priređivanju i dužini trajanja nagradne igre u robi i uslugama broj 5/2018 od 18.05.2018., priređivač MARALE d.o.o. Beograd, sa sedište u Beogradu, Svetogorska br. 25, registrovan kod Agencije za privredne registre Republike Srbije pod matičnim brojem 211145998, PIB: 109230447, u Beogradu, dana 18.05.2018. donosi

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE U ROBI I USLUGAMA

“Funky Buddha nagradna igra”

( u daljem tekstu:”Pravila”)

 

Uvodne odredbe

Ovim Pravilima se uređuje priređivanje nagradne igre u robi i uslugama i ona sadrže:

1.      naziv, sedište i PIB Priređivača;

2.      naziv organa Priređivača koji je doneo odluku o priređivanju igre, datum i broj odluke;

3.      naziv, opis i vreme trajanja igre;

4.      uslove za učestvovanje u igri;

5.      mesto priređivanja igre;

6.      krajnji rok za učešće u igri;

7.      iznos dobitnog fonda, vrstu, broj i vrednost dobitaka;

8.      način i postupak izvlačenja, odnosno utvrđivanja dobitaka, kao i nadzor nad tim postupkom;

9.      način objavljivanja iznosa fonda dobitka;

10.  način i rok ostvarivanja dobitaka;

11.  način obaveštavanja učesnika u igri o pravilima igre;

12.  postupak u slučaju otkazivanja igre;

13.  odgovornost priređivača za obaveze prema učesnicima u igri;

14.  druge elemente za koje priređivač proceni da su od značaja za priređivanje igre.

 

Priređivač i naziv nagradne igre u robi i uslugama

 

Član 1.

 

Priređivač nagradne igre u robi i uslugama je privredno društvo MARALE d.o.o. Beograd, iz Beograda, Svetogorska 25, Beograd, Republika Srbija, matični broj: 21145998, PIB: 109230447 (u daljem tekstu:”Priređivač”).

 

Nagradna igra u robi i uslugama koja se uređuje ovim Pravilima, priređuje se pod nazivom “Funky Buddha nagradna igra“(u daljem tekstu: „Nagradna igra“).

Odluka o priređivanju i dužini trajanja Nagradne igre

 

Član 2.

 

Dana 18.05.2018.godine direktor Priređivača je doneo Odluku o priređivanju i dužini trajanja nagradne igre u robi i uslugama broj 5/2018.

 

Vreme trajanja, teritorija i svrha priređivanja Nagradne igre

 

Član 3.

 

Nagradna igra se priređuje na teritoriji Republike Srbije, u periodu od 10.07.2018. do 08.08.2018. godine.   

 

Cilj priređivanja Nagradne igra je stimulacija Loyalty programa Fanky Buddha brenda i proslava povodom godišnjice otvaranja Funky Buddha radnje u Republici Srbiji.

 

Uslovi za učetvovanje i Opis Nagradne igre

 

Član 4.

 

Pravo na učestvovanje u Nagradnoj igri imaju sva punoletna lica sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije, koja su izvršila kupovinu u Funky Buddha radnji u periodu održavanja nagradne igre i koja prihvataju pravila Nagradne igre donete od strane Priređivača, izuzev lica zaposlenih kod Priređivača.

 

Član 5.

 

Kupovinom proizvoda u Funky Buddha radnji Priređivača u periodu od 10.07.2018. do 07.08.2018.godine, učesnik dobija na kasi kovertu sa prijavnim listićem koji zajedno sa dobijenim računom treba da ubaci u kutuiju za Nagradnu igru koja se nalazi pored kase.

 

Učesnik na prijavnom listiću upisuje ime i prezime, adresu prebivališta, broj telefona, broj i datum računa.

 

Poslednji rok za učestvovanje u Nagradnoj igri je 07.08.2018. do 22h.

 

Fiskalni račun koji nije izdat u periodu 10.07.2018. do 07.08.2018. neće se priznati.

 

Nagradna igra se okončava izvlačenjem koje će se održati 08.08.2018. godine u 18h u Funky Buddha radnji, u BIG Fashion tržnom centru, na adresi Višnjička 84, Beograd.

 

 

 

Nagradni fond i vrste nagrade

 

Član 6.

 

Nagrada je jedan robni vaučer za kupovinu odeće i obuće u vrednosti od 50.000,00 dinara, koja se nalazi u Funky Buddha radnji Priređivača u Beogradu i ne može se zameniti za novac ili drugu materijalnu protivvrednost.

Nagrada se može iskoristiti u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema nagrade.

 

Postupak izvlačenja nagrade i nadzor nad postupkom

Član 7.

Komisija u sastavu od 3 (tri) člana imenovana od strane Priređivača prisustvuje izvlačenju nagrada, vrši nadzor i kontrolu izvlačenja i postupa na osnovu uputstva o radu koje donosi Priređivač.

Komisija odmah nakon izvlačenja računa vrši proveru ispunjenosti uslova za učešće navedenih u članu 5. ovih Pravila.

Ukoliko Komisija ustanovi da bilo koji od izvučenih računa ne ispunjava uslove za učešće u izvlačenju nagrade, izvlačenje se nastavlja istog dana sve dok se ne izvuče prijava sa ispravnim fiskalnim računom koji ispunjava uslove.

Priređivač zadržava pravo da nakon izvlačenja dobitnika naknadno proveri da li su ispunjeni uslovi propisanim odredbama ovih Pravila.

 

Način objavljivanja rezultata Nagradne igre i pruzimanje nagrade

 

Član 8.

 

Ime dobitnika Nagradne igre biće objavljeno na licu mesta na dan izvlačenja, na društvenim mrežama i sajtu www.funky-buddha.rs, a ukoliko dobitnik ne prisustvuje izvlačenju, Priređivač će ga telefonom kontaktirati radi prijema nagrade u roku od 3 (tri) dana od dana izvlačenja.

Nagrada se daje u vidu robnog vaučera za kupovinu odeće i obuće i uručiće se na licu mesta ukoliko je dobitnik prisutan. Ukoliko dobitnik nije prisutan, uručiće mu se u Funky Buddha radnji najkasnije 30 (trideset) dana od momenta proglašenja.

Uručenje nagrade uručiće se dobitniku lično uz prethodno potpisanu potvrdu o prijemu.

Momentom preuzimanja nagrade od strane dobitnika smatraće se da je Priređivač u potpunosti ispunio obaveze prema dobitniku predviđene Zakonom o igrama na sreću i Pravilima ove nagradne igre.

U slučaju nepreuzimanja nagrade u navedenom roku, nagrada se više neće dodeljivati i smatraće se da je Priređivač u potpunosti ispunio obaveze prema dobitniku predviđene Zakonom o igrama na sreću i Pravilima ove Nagradne Igre.

Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik je dužan da potvrdi svoj identitet važećom ličnom ispravom.

Za nagradu garantuje Priređivač nagradne igre.

 

Ostale obaveze i odgovornosti Priređivača i učesnika u Nagradnoj igri

 

Član 9.

 

Učesnici u Nagradnoj igri prihvataju prava i obaveze iz ovih Pravila samim učestvovanjem u Nagradnoj igri.

Učešćem u Nagradnoj igri svaki učesnik u slučaju da postane dobitnik potvrđuje da Priređivač ima pravo da koristiti njegovo ime i prezime kao dobitnika nagrade, kao i fotografije i video snimke koji su u vezi sa učestvovanjem u Nagradnoj igri i to u promotivne svrhe, u svemu u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Sl. Glasnik RS br.88/2011 i 93/2012) i odredbama čl. 10 i 15 Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. Glasnik RS br 97/2008, 104/2009 – dr.zakon, 68/2002 – odluka Us i 107/2012).

U slučaju bilo kakvih nesporazuma koji nastanu u vezi sa realizacijom Nagradne igre između Priređivača i učesnika, nastojaće se da se isti reše mirnim putem, a ukoliko to nije moguće, za rešavanje spora će biti nadležan stvarno nadležan sud u Beogradu.

Troškove organizovanja Nagradne igre snosi Priređivač.

Član 10.

Priređivač može da jednostrano otkaže Nagradnu igru, uz javno obaveštenje, ukoliko je došlo do okolnosti koje imaju karakter više sile.

U slučaju da nastupe okolnosti koje imaju karakter više sile dodela i distribucija nagrade biće odmah obustavljena, te će Priređivač javno objaviti razloge koji su doveli do prekida izvlačenja i distribucije nagrade.

U slučaju otkazivanja ili prekida Nagradne igre, troškovi i eventualna šteta učesnicima u Nagradnoj igri se neće nadoknađivati.

 

Član 11.

Priređivač se obavezuje da u priređivanju Nagradne igre obezbedi sprovođenje svih pravila društvene odgovornosti u svemu u skladu sa zakonom, posebno u delu zaštite maloletnika i zaštite podataka o ličnosti učesnika.

Završne odredbe

 

Član 12.

 

Na sve što nije regulisano ovim Pravilima Nagradne igre, neposredno se primenjuju odredbe zakona o igrama na sreću i drugi relevantni pozitivni propisi Republike Srbije.

Član 13.

Pravila Nagradne igre biće objavljena u skladu sa Zakonom o igrama na sreću, odnosno 15 (petnaest) dana pre otpočinjanja nagradne igre u dnevnom listu „Blic“, i internet stranici www.funkybuddha.rs.

Član 14.

Saglasno zakonskim propisima Priređivač će Poreskoj upravi dostaviti Izveštaj o rezultatima nagradne igre u roku od 15 (petnaest) dana od dana okončanja Nagradne igre na način predviđen zakonom.

Član 15.

Ova Pravila su obavezujuća za sve učesnike u Nagradnoj igri.

 

Ova Pravila stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti Ministra finansija Republike Srbije.

 

 

Direktor Priređivača

Alkiviadis Choidas

 

______________________

 

 

Comments: 0
No comments
Leave a Reply

Your email address cannot be published. Required fields are marked*

Kategorije